Skip to content Skip to footer

Nowe narzędzie diagnostyczne – test Stanford Binet

Miło nam poinformować, że wystartowaliśmy z zapisami na test Stanford Binet.

Czym jest powyższe narzędzie diagnostyczne?

* Test SB5: stosowany globalnie do oceny inteligencji i zdolności poznawczych, dla osób w wieku od 2 do 69 lat.
* Służy do diagnostyki osób z niepełnosprawnością intelektualną, identyfikując precyzyjnie różne stopnie tej niepełnosprawności.
* Niewerbalna skala IQ: użyteczna dla osób z trudnościami w komunikacji i uczeniu się, uszkodzeniem mózgu, ograniczoną znajomością języka polskiego, afazją lub udarem.
* Werbalna skala IQ: stosowana dla osób z osłabionym wzrokiem, niepełnosprawnością ruchową, służy do rozpoznawania dzieci o wybitnych zdolnościach intelektualnych.
* Czas trwania testu: od 15 do 90 minut w zależności od skali i wieku badanej osoby.
* Wyniki: obejmują iloraz ogólny, iloraz werbalny, iloraz niewerbalny, wyniki poszczególnych czynników i wiek umysłowy.
* Test oparty na modelu inteligencji CHC, obejmuje aspekty takie jak: wiedza, rozumowanie płynne, rozumowanie ilościowe, pamięć robocza, przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne.
* Szczególnie przydatny w diagnozie dzieci i młodzieży, identyfikuje odchylenia od normy intelektualnej, specyficzne trudności w uczeniu się, zaburzenia rozwoju językowego czy zaburzenia uwagi.

Cena:

450 zł do diagnozy 2h
600 zł bez innej diagnozy 2h

Zapraszamy do kontaktu!

Leave a comment