Skip to content Skip to footer

Test Stanford Binet

Test Stanford Binet

Rozwój budzący wątpliwości? Wybitne uzdolnienie? Test Stanford Binet to precyzyjne narzędzie, wykorzystujące metodę badania dostosowaną do wieku i stanu badanej osoby.

Jest stosowany globalnie do oceny inteligencji i zdolności poznawczych, dla osób w wieku od 2 do 69 lat. Służy m.in. do diagnostyki osób z niepełnosprawnością intelektualną, identyfikując precyzyjnie jej różne stopnie. Jest szczególnie przydatny w diagnozie dzieci i młodzieży, ponieważ identyfikuje odchylenia (powyżej lub poniżej) od normy intelektualnej, specyficzne trudności w uczeniu się, zaburzenia rozwoju językowego czy zaburzenia uwagi.

Co składa się na test Stanford Binet?

✔ Niewerbalna skala IQ: użyteczna dla osób z trudnościami w komunikacji i uczeniu się, uszkodzeniem mózgu, ograniczoną znajomością języka polskiego, afazją lub udarem.
✔ Werbalna skala IQ: stosowana dla osób z osłabionym wzrokiem, niepełnosprawnością ruchową, służy do rozpoznawania dzieci o wybitnych zdolnościach intelektualnych.
✔ Test oparty na modelu inteligencji CHC obejmuje aspekty takie jak: wiedza, rozumowanie płynne, rozumowanie ilościowe, pamięć robocza, przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne.

Czas trwania testu: od 15 do 90 minut w zależności od skali i wieku badanej osoby.

Cena:
450 zł – gdy test wykonywany jest dodatkowo przy diagnozie
600 zł – bez diagnozy.