Skip to content Skip to footer

Polityka prywatności i RODO

Administratorem Państwa danych osobowych i właścicielem serwisu https://www.centrumalma.pl jest Centrum Terapii Kobiety i Dziecka ALMA, zwanego dalej CTKiD ALMA z siedzibą przy ul. Wiktorskiej 69/4, 02-582 Warszawa, NIP: 5213937561 , KRS: 0000917200 .

CTKiD ALMA oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) przekazywanych Podmiotowi na podstawie niniejszej umowy.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych należy kontaktować się na adres: biuro@centrumalma.pl

Podmiot powierza CTKiD ALMA w trybie art. 28 Rozporządzenia, dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszym paragrafie.

CTKiD ALMA może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Podmiot wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będzie przetwarzał ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

CTKiD ALMA może przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, NIP, REGON, seria i numer dokumentu tożsamości, data urodzenia, miejsce zamieszkania, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, imiona rodziców, miejsce urodzenia, posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, numer rachunku bankowego. Na powyższych danych będą wykonywane następujące operacje: udostępnianie, modyfikowanie, uzupełnianie, archiwizowanie, usuwanie danych. Przetwarzanie danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:

a) pracownicy, współpracownicy, członkowie organów, doradcy i konsultanci Zleceniodawcy,

b) klienci, kontrahenci i dostawcy (oraz ich pracownicy i współpracownicy) Zleceniodawcy.

Zmiana zakresu oraz celu przetwarzania danych osobowych może zostać dokonana jedynie w drodze zmiany niniejszej umowy.

CTKiD ALMA jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Rozporządzenia oraz przepisów wykonawczych. CTKiD ALMA zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

Przed dopuszczeniem do dostępu do danych osobowych CTKiD ALMA zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy. CTKiD ALMA oświadcza, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie. CTKiD ALMA zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych wyłącznie do osób, których dostęp do danych jest potrzebny do realizacji umowy i posiadających odpowiednie upoważnienie. Na żądanie Podmiotu, CTKiD ALMA niezwłocznie udostępni aktualną listę osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych.

CTKiD ALMA zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy,
(o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie, jak i po jego ustaniu, co nie uchybia obowiązkom CTKiD ALMA wskazanym w § 13 niniejszej umowy.

W miarę możliwości CTKiD ALMA pomaga Podmiotowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

CTKiD ALMA po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Podmiotowi w ciągu 48 godzin.

Podmiot ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy przez CTKiD ALMA odnośnie zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie. Warunkiem przeprowadzenia kontroli jest zawiadomienie CTKiD ALMA w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem jej przeprowadzenia. CTKiD ALMA zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Podmiot nie dłuższym niż 30 dni. CTKiD ALMA udostępnia Podmiotowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia oraz umożliwi Podmiotowi lub audytorowi upoważnionemu przez Podmiot przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji.

CTKiD ALMA może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Podmiotu. Podwykonawcy winni spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na CTKiD ALMA, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom niniejszej umowy i Rozporządzenia. CTKiD ALMA ponosi pełną odpowiedzialność wobec Podmiotu za niewywiązanie się przez podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych.

Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Podmiotu.

CTKiD ALMA jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. CTKiD ALMA ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane jego działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które nakłada na niego niniejsza umowa lub przepisy prawa, a także, gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Podmiotu lub wbrew tym instrukcjom.

CTKiD ALMA zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Podmiotu o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez CTKiD ALMA danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do CTKiD ALMA, a także o wszelkich planowanych,
o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u CTKiD ALMA tych danych osobowych,
w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Podmiot.

Powierzenie CTKiD ALMA przetwarzania danych osobowych przez Podmiot na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie trwa tak długo, jak obowiązuje niniejsza umowa.

CTKiD ALMA po zakończeniu przetwarzania danych zobowiązany jest, zależnie od decyzji Podmiotu, do niezwłocznego usunięcia lub zwrotu powierzonych mu danych, chyba że prawo Unii lub Rzeczypospolitej Polskiej nakazuje przechowywanie danych osobowych. Na każde życzenie Podmiotu, CTKiD ALMA ma obowiązek przedstawić w terminie 14 dni pisemny protokół potwierdzający fakt zniszczenia danych osobowych.

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w naszych placówkach: